X
Palliatieve Zorg Midden Limburg

                                                                                                                               

De Netwerken Palliatieve Zorg Roermond eo en Weert eo bestaan beide sinds het begin van deze eeuw. Omdat beide netwerken  een klein gebied bestrijken en veelal te maken hebben met dezelfde partners, is besloten dat het efficienter is te fuseren.  Afgelopen jaren werd al er al intensief samengewerkt in projecten, werkgroepen en overlegvormen. Met ingang van 1 januari 2018 gaan beide netwerken verder als  Netwerken Palliatieve Zorg Midden Limburg.

                                                               

Structuur en werkwijze

De fusie brengt een aantal veranderingen met zich mee:

  • Vanaf 1 januari is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van kracht. Een van de aanpassingen, is dat alleen partners, die een financiële bijdrage leveren, lid zijn van het bestuur. In 2017 is Pergamijn als aspirantlid aangeschoven. Dhr. Max Visser, Meditta, is, na het terugtreden van dhr. Raoul Bakkes ( Proteion) vanaf 1 januari voorzitter van de stuurgroep van het netwerk. Naast de stuurgroep kent het netwerk zgn. operationele partners, zoals de VPTZ Midden Limburg en Stichting Eindzorg, het Franciscus Hospice, enz.. In de vernieuwde structuur en werkwijze zijn alle partners opgenomen.
  • Vanaf 1 januari wordt Land van Horne de penvoerder van het Netwerk.
  • De netwerken maken er meteen gebruik van om een nieuwe structuur en werkwijze in te richten. In plaats van een kerngroep, die maandelijks bijeen komt om beleid te bepalen, worden er nu werkgroepen geformeerd rondom bepaalde thema’s die actief aan de slag gaan met opdrachten en verbeterplannen. Meer mensen actief en daadkrachtig betrekken bij het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg. Op een jaarlijkse heidag van het netwerk worden alle betrokkenen bij het netwerk (bestuur en werkgroepsleden) geïnformeerd over de voortgang en worden de plannen voor de komende jaren met elkaar besproken en vastgelegd.
  • Klankbordgroep, vertegenwoordiging zorgvragers is nog onveranderd. wel wordt bekeken op welke wijze zij nauwer betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de opdrachten van de verschillende werk- en projectgroepen.
  • Meer weten, infomeer bij de netwerkcoördinatoren:

 

                                                                                              INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

 

 

Overzicht regionale activiteiten en projecten
  • PaTz
  • Kwaliteitstoetsing en zelfevaluatie. Ondersteund door IKNL en Fibula zijn we in 2017 gestart met de onderlinge kwaliteitstoetsing palliatieve zorg  ("kijken bij de buren"). Aan de hand van een jaarplanning (2017-2018) vult iedere netwerkpartner het toetsingskader (gebaseerd op de zorgmodule PZ) in. Aan de hand van de gegevens uit deze vragenlijst gaat een auditcommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle netwerkpartners, in gesprek met een brede afvaardiging van de afzonderlijke organisaties. De organsiaties stellen aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van deze gesprekken een verbeterplan op.  In 2017 zijn St. Anna/Koraal, Laurentius ziekenhuis, Land van Horne en De Zorggroep geauditeerd. In 2018 volgen de andere netwerkpartners.
  • Het netwerk heeft meerdere werkgroepen opgezet, ieder met een eigen opdracht, of is zeer nauw betrokken bij werk- of projectgroepen uit de regio:
  • Op het gebied van deskundigheidsbevordering is er een groot aanbod op landelijk, regionaal en netwerkniveau (themabijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen in de regio Weert en Roermond). Informatie is te vinden op de pagina's:
  • Publieksvoorlichting , ondersteuning en lotgenotencontact